Skały żelazowo-krzemowe – kruszywo z potencjałem

Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
Skały żelazowo-krzemowe – kruszywo z potencjałem

TransComfort, Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o., rozszerzył swoje portfolio o kolejny produkt – sztuczne kruszywo żelazowo-krzemowe, powstające przy produkcji miedzi (żużel pomiedziowy).

 

Skały żelazowo-krzemowe od ponad 50 lat znajdują zastosowanie jako materiał budowlany, w szczególności w ramach budownictwa drogowego oraz wodnego. Cechy tego kruszywa podobne są do cech skał magmowych, takich jak bazalt czy diabaz, a powstaje ono poprzez obróbkę w nowoczesnych układach krusząco-przesiewowych skrystalizowanej sztucznej skały przy kontrolowanym ochładzaniu. Efektem obróbki jest produkt budowlany nadający się do wprowadzenia do ogólnego handlu, zgodny z normami EU i posiadający odpowiednie certyfikaty europejskie. Jest on poddawany badaniom zgodnie z rozporządzeniem REACH i zarejestrowany przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA z siedzibą w Helsinkach.

 

Kruszywa z żużla pomiedziowego mogą konkurować z kruszywami pochodzenia naturalnego pod względem efektywności ekonomicznej, a dzięki bardzo dobrym właściwościom fizycznym i chemicznym przewyższają je funkcjonalnie. Mineralogiczne badania geochemiczne potwierdzają niezmienność składu tego sztucznego kamienia i brak wpływu na środowisko naturalne po ponad 20 latach użytkowania w bardzo różnych obciążeniach środowiskowych (sól, słodka i słona woda, środowisko beztlenowe, zmienne warunki atmosferyczne).

 

Kruszywo żelazowo-krzemowe znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym oraz kolejowym:

 • nasypy i ulepszone podłoża,
 • drogowe warstwy mrozoochronne,
 • drogowe podbudowy zasadnicze i pomocnicze (mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie),
 • kruszywo do mieszanek betonowych,
 • przeciążenia gruntu,
 • podbudowa i podsypka w torowiskach,
 • balast rusztu torowego.

Z uwagi na duży ciężar właściwy kruszywo służy także do wykonywania:

 • umocnienia brzegów i koryt cieków, zbiorników, portów (zabezpieczenie przed rozmyciem i erozją) i falochronów,
 • wałów przeciwpowodziowych,
 • prefabrykatów z betonów ciężkich (np. tymczasowe fundamenty dla sieci trakcyjnej i oznakowania drogowego, zapory drogowe, boksy magazynowe),
 • balastu urządzeń podziemnych oraz tuneli w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Wybrane właściwości kruszyw żelazowo-krzemowych:

 • gęstość objętościowa – 3,7 t/m3,
 • gęstość nasypowa kruszyw – 1,8 ÷ 2,4 t/m3,
 • skład – 95% oliwin, pozostałe – związki tlenkowe i siarczkowe,
 • długoterminowa stabilność związków chemicznych,
 • wytrzymałość na ściskanie > 300 MPa,
 • nasiąkliwość kruszywa – 0,2%,
 • wysoka mrozoodporność.

Więcej informacji, m.in. w zakresie naszego nowego produktu, znajdą Państwo w marcowym numerze „Inżyniera Budownictwa”, nr 3/2018 – zachęcamy do lektury.